top of page

ULUSLARARASI TARİHTE ETİMESGUT

SEMPOZYUMU (UTES)

 

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

1.  Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında ortaya dayalı olarak yazarın adı(İtalik, İlk harfler büyük olarak) soyadı(İtalik, Büyük harf), numaralı açıklama dipnotu (İtalik) olarak yer almalıdır. Numaralı açıklama dipnotu(Üst simge olarak) yazarın adı soyadı kısmının altında sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi olarak bulunmalıdır.

Örnek: 

TÜRKİYE TARİHİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMASI

Anonim ANONİM ¹, Anonima ANONİM ²

 ¹Prof. Dr., Anonim Üniversitesi, Anonim Bölümü, anonim@anonim.com

 ²Doç. Dr., Anonim Üniversitesi, Anonim Bölümü, anonima@anonim.com

2. Başlık (12 punto) ve yazar adı(11 punto)ndan sonra, en fazla 300’er kelimelik 11 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özet metinler de anahtar kelimeler italik olarak yazılmalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir. Bildiriler (notlar ve referanslar dahil) beşbin sözcük ile on bin sözcük aralığına sadık kalmalıdır.

3. Çalışma, Calibri (Gövde) karakteri ile ve 11 punto büyüklüğünde olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların büyüklüğü ise 10 punto olmalıdır.

4.  Çalışma, M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm, üst bilgi için 2,5 cm ve alt bilgi için ise 2,0 cm boşluk bırakılmalıdır.

5. Çalışmada paragraflar arası satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 0 nk- sonra ve 1,5 satır aralığında olmalıdır.

6. Atıf ve Kaynakça gösterimi ile ilgili kurallar:

Atıf İçin: Atıflar APA yöntemiyle ve aşağıdaki şekillerde verilmelidir.

a. Tek yazarlı eser

Örnek: “Faharet çeşme üzerine yerleştirilen Roma dönemine ait Kybele tanrılarını gösteren kısım yerinde bulunmamaktadır” (Gökçe, 2013: 141).

b. İki ya da daha fazla yazarlı eser

İki yazarı olan Eserlere gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (French ve Kaya, 2013: 136)

c. Yazarın aynı yıl yayımlanan eserleri

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla Esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Şahingöz, 1988a: 16); (Şahingöz, 1988b: 45).

d. Yazarı belli olmayan eser

Eserin yazarı belirtilmemişse: (Ankara Vilayeti Salnamesi, 1890) belirtildiği gibi…

e. Kişisel Görüşme

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin, şöyle belirtilir: (Aşağı Yurtçu Köyü Sakini Zeki Demirel, kişisel görüşme, 3 Eylül 2017).

f. Alıntılayan ya da Aktaran Kaynak

(Johnson, 2007b: 37-38’dan aktaran Gürlek, 2004: 115)

Kaynakça İçin:

1. Kitaplar

a. Tek yazarlı ya da editörlü kitap

ASLAN, M. (Ed.). (2000). Tarihin Derinliklerinde, Gazi Kitabevi, Ankara

b. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

KURŞUN, Z., S. A. KAHRAMAN, Y. DAĞLI, (1998). Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, II, C. 2, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu – Dizini, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

c. Yazarı belirsiz kitaplar

Ankara Vilayeti Salnamesi Ankara-Kayseri-Kırşehir-Yozgat 1290 (2014). Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, C. 3, Ankara

d. Derlenmiş Bir Kitaptaki Yazı

Çitci, O. (1982). “Türk Kamu Yönetiminde Kadın Görevliler”, Türk Toplumunda Kadın, Ed. N. A. Unat, M. Kıray, TSBD, Ankara, s. 13-22.

2. Bildiriler ve Makaleler

a. Tek yazarlı makale ve bildiriler

Aktay, Y. (1999). ‘Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru”, Toplum ve Bilim, 82, s. 114-140.

b. İki Yazarlı Makale ve Bildiriler

Aslan, O. E., Ö. Ö. Akbulut ve N. Önen, (2002). Belediye Zabıta Hizmetleri, TODAİE Yayınları, Ankara.

c. Üç İle Altı Yazarlı Makale ve Bildiriler

GÜZ, N., H. YANIK, C. YEGEN, (2017). “A New Approach to the Education System of Communication Faculties”, International Journal of Social Sciences and Educational Research, Volum: 3(2), ISSN: 2149-5939, s. 115-129

d. Yayınlanmış Sempozyum/Kongre/Seminer Bildirileri

Canman, D. (2000), “Köy Yönetimi ve Sorunlar”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE Yayınları, Ankara, s. 35-47.

e. Yayımlanmamış Tezler – Raporlar

Şengün, S. (2005), Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Ege Denizi Sorunları, TODAİE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

i. Elektronik Makaleler

GÜZ, N., C. YEGEN, (2017). “Çevrimiçi İkinci El Tüketim Platformları letgo ve Gardrops Üzerine Bir İnceleme”, Academic Studies About Communication, Business and Economics, Ed. Nezihe Tüfekci, SRA Strategic Researches Academy, ISBN: 978-605-67769-8-4, pp: 157-170, Erişim: 13.10.2017, http://file:///C:/Users/pc/Downloads/ISBN-978-605-67769-8-4.pdf

bottom of page